Ogólne Warunki Usług

Zapoznaj się z naszymi standardami

Ogólne warunki świadczenia usług przez TIM

z 11 sierpnia 2022

(Regulamin sklepu)

 

Niniejszy dokument określa ogólne warunki świadczenia usług przez Edytę Joannę Plich, NIP: 5222295777,  prowadzącą Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną „TIM” z siedzibą przy ul. Pięknej 24 lok. 26, 00-549 Warszawa, REGON: 147449980, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem 125500,  adres do kontaktu: Al. Jerozolimskie 101 lok. 20, 02-011 Warszawa,  e-mail: edyta.plich@tim.edu.pl lub sekretariat@tim.edu.pl  tel. 22 886 60 55 lub 606 409 478 dalej: TIM), zamówionych na rzecz dziecka (dalej: Uczeń) przez jego przedstawiciela ustawowego (dalej: Zamawiający).

§1

1. Zamawiający może zamówić na rzecz Ucznia indywidualny lub grupowy kurs nauczania organizowany w danym roku szkolnym przez TIM.

2. Rodzaje oferowanych kursów przez TIM, terminy rozpoczęcia zajęć, miejsce ich prowadzenia, przewidywana liczba godzin w ramach danego kursu oraz ceny są dostępne na stronie internetowej tim.edu.pl. Wybór konkretnego kursu następuje poprzez złożenie zamówienia wykonania usługi za pośrednictwem strony internetowej www.tim.edu.pl. W razie niemożności dokonania zapisu za pośrednictwem ww. strony internetowej dopuszcza się także składanie zamówień w formie pisemnej, elektronicznej, poprzez wymianę skanów podpisanych dokumentów. Z chwilą akceptacji przez TIM złożonego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym a TIM, o treści wskazanej w złożonym zamówieniu oraz w niniejszych ogólnych warunkach świadczenia usług przez TIM. W przypadku, gdy zamówienie wykonania usługi jest dokonywane za pośrednictwem strony internetowej, akceptacja TIM jest przesyłana na wskazany przez zamawiającego adres e-mail. Akceptacja może być generowana automatycznie.

3. Informacje na stronie internetowej podlegają corocznej aktualizacji przed rozpoczęciem danego roku szkolnego. Mogą także być zmieniane w trakcie roku szkolnego, jednak nie ma to wpływu na warunki (w tym cenę) kursu zamówionego przez Zamawiającego przed zmianą. Wszelkie zmiany warunków umownych mogą być także dokonywane poprzez uzgodnienia e-mailowe.

§2

1. TIM zapewnia przeprowadzenie zajęć edukacyjnych, dydaktycznych lub psychologicznych przez specjalistów posiadających niezbędne kwalifikacje (dalej: Nauczyciele).

2. W przypadku nieobecności Nauczyciela TIM zorganizuje przeprowadzenie zajęć przez innego Nauczyciela. W razie niemożności zapewnienia zastępstwa TIM dołoży należytej staranności celem zorganizowania zajęć w dodatkowym terminie uzgodnionym z Zamawiającym i Uczniem.

3. W trakcie trwania kursu strony mogą uzgodnić zwiększenie lub zmniejszenie liczby godzin kursu w stosunku do ustalonej przed jego rozpoczęciem. W takim przypadku cena kursu ulega proporcjonalnemu zwiększeniu lub zmniejszeniu.

4. TIM zobowiązuje się zapewnić we własnym zakresie wszelkie materiały niezbędne do rzetelnego i prawidłowego wykonania usługi.

5. Biorąc pod uwagę okoliczność, iż na efekt w postaci uzyskania przez Ucznia wiedzy i umiejętności przekazywanych w ramach zajęć edukacyjnych ma wpływ wiele niezależnych czynników, TIM nie ponosi prawnej odpowiedzialności za nieuzyskanie tego efektu przez Ucznia. TIM dołoży jednak należytej staranności, aby założone cele nauczania zostały osiągnięte.

§3

1. TIM prowadzi zajęcia w Warszawie przy ul. Piękna 24/26; Zajęcia mogą także się odbywać w innej lokalizacji lub zdalnie (on-line).

2. Zamawiający bierze na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczne doprowadzenie Ucznia do miejsca prowadzenia zajęć oraz bezpieczne odprowadzenie Ucznia z miejsca prowadzenia zajęć do domu.

3. W przypadku nieodebrania Ucznia z zajęć bezpośrednio po ich zakończeniu w danym dniu, domniemywa się, iż Zamawiający wyraził zgodę na samodzielny powrót Ucznia po zakończonych zajęciach do domu.

§4

1. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty na rzecz TIM wynagrodzenia wskazanego w złożonym zamówieniu w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego, jednak nie później niż w ciągu 3 dni przed rozpoczęciem zajęć, bezpośrednio na rachunek bankowy TIM prowadzony w mBank nr: 09 1140 2004 0000 3102 6460 5288 lub korzystając z pośrednictwa operatora płatności wskazanego na www.tim.edu.pl.

2. W przypadku zajęć grupowych nieobecność Ucznia na zajęciach nie stanowi podstawy do obniżenia wynagrodzenia TIM w jakiejkolwiek części.

3. W przypadku nieuregulowania całości wynagrodzenia w terminie wskazanym w pkt 1, TIM poinformuje Zamawiającego o zaistniałym opóźnieniu kierując stosowną informację na adres email bądź telefonicznie. Jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 14 dni, bez względu na to czy w tym czasie udało się nawiązać kontakt z Zamawiającym, TIM ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. Niezależnie od tego TIM ma prawo żądać naprawienia poniesionej szkody na zasadach ogólnych.

§5

1. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej: RODO), TIM oświadcza, że jest administratorem danych osobowych Zamawiającego oraz Ucznia.

2. TIM zobowiązuje się chronić dane osobowe przetwarzane w związku z zawarciem niniejszej umowy z Zamawiającym

3. W przypadku, gdy do przetwarzania danych osobowych niezbędna jest zgoda osoby, której dane dotyczą, TIM wystąpi do Zamawiającego, lub Ucznia który ukończył 16 lat o wyrażenie takiej zgody, informując jednocześnie o warunkach przetwarzaniu danych osobowych Ucznia.

4. TIM informuje Zamawiającego o warunkach przetwarzania danych osobowych Zamawiającego.

§6

1. Ogólne warunki świadczenia usług są wiążące dla Zamawiającego oraz TIM pod warunkiem, że najpóźniej w chwili złożenia zamówienia zostały przez Zamawiającego otrzymane, w formie papierowej lub elektronicznej lub opublikowane na stronie www.tim.edu.pl, a Zamawiający wyraził zgodę na ich treść w związku ze składanym Zamówieniem.