Towarzystwo Inteligentnej Młodzieży, doradztwo edukacyjne, wsparcie w wyborze szkoły oraz kursy online oraz stacjonarne dla uczniów szkół podstawowych i wyższych

Dokumenty RODO

Dbamy o prywatność naszych uczniów i rodziców

Informacja RODO dla rodzica

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (dalej: RODO) oraz na podstawie § 7 pkt 4 Ogólnych warunków świadczenia usług przez TIM z 02 kwietnia 2024 roku, TIM informuje Zamawiającego, iż:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Edyta Joanna Plich, będąca organem prowadzącym Poradnię Psychologiczno-Pedagogicznej „TIM” z siedzibą przy ul. Pięknej 24 lok. 26, 00-549 Warszawa, REGON: 147449980, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem 125500; adres do kontaktu: Al. Jerozolimskie 101 lok. 20, 02-011 Warszawa (dalej: TIM).
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez TIM obejmują dane kontaktowe lub identyfikujące tożsamość np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.
  3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach takich jak:
  • w celu wykonania zawartej przez Panią/Pana umowy o świadczenie usług edukacyjnych, dydaktycznych lub psychologicznych przez TIM, w której została Pani/Pan określona jako Zamawiający oraz działań podejmowanych na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, w tym do wzajemnej komunikacji pomiędzy Panią/Panem a TIM oraz innymi odbiorcami danych osobowych, którzy zostali wskazani w pkt 4 (w takim przypadku podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6. ust 1 lit. b RODO);
  • w celu wykonania obowiązków prawnych wynikających z przepisów normujących okres prowadzenia ewidencji księgowej i podatkowej przez TIM (w takim przypadku podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6. ust 1 lit. c RODO);
  • w celu oferowania Panu/Pani usług TIM lub podmiotów współpracujących z TIM (marketing bezpośredni) oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jeśli takie się pojawią (w takim przypadku podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6. ust 1 lit. f RODO).
  4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  • upoważnieni pracownicy, zleceniobiorcy lub wykonawcy działający na rzecz TIM, w tym specjaliści (np. nauczyciele) zatrudnieni przez TIM, osoby upoważnione do zajmowania się sprawami administracyjnymi TIM,
  • inni uczniowie korzystający z usług TIM uczęszczający na te same zajęcia oraz ich przedstawiciele ustawowi,
  • podmioty współpracujące z TIM w zakresie realizacji usług edukacyjnych, psychologicznych oraz doradztwa w tym zakresie,
  • podmioty zapewniający obsługę informatyczną, prawną, księgową lub usługi w zakresie archiwizacji/przechowywania danych.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, tj. przez okres umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym regulacje podatkowe.
  6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez TIM przysługują Pani/Panu, na warunkach określonych w RODO, następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  7. W przypadku uznania, iż TIM przetwarza Pani/Pana dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. Organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane przez TIM w sposób zautomatyzowany. W szczególności decyzje o przetwarzaniu danych w sposób zautomatyzowany mogą służyć poprawieniu komunikacji pomiędzy Panem/Panią a TIM, poprzez tworzenie lub kopiowanie listy osób fizycznych, do których TIM zamierza skierować tę samą wiadomość. W takim przypadku Pani/Pana dane kontaktowe nie będą udostępniane innym adresatom tej samej wiadomości, chyba, że wyrazi Pan/Pani na to zgodę lub jeżeli Pana/Pani dane osobowe w momencie wysyłania korespondencji będą już znane tym inny adresatom (w szczególności, jeżeli będzie to wynikać z kontekstu wymiany korespondencji).
  9. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z TIM za pośrednictwem adresu poczty email: edyta.plich@tim.edu.pl lub sekretariat@tim.edu.pl bądź telefonicznie (228866055).

  Informacja RODO dla ucznia

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (dalej: RODO) oraz na podstawie § 7 pkt 4 Ogólnych warunków świadczenia usług przez TIM z 02 kwietnia 2024 roku, TIM informuje Zamawiającego, iż:
  1. Administratorem danych osobowych Ucznia jest Edyta Joanna Plich, będąca organem prowadzącym Poradnię Psychologiczno-Pedagogicznej „TIM” z siedzibą przy ul. Pięknej 24 lok. 26, 00-549 Warszawa, REGON: 147449980, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem 125500; adres do kontaktu: Al. Jerozolimskie 101 lok. 20, 02-011 Warszawa (dalej: TIM).
  2. Dane osobowe Ucznia przetwarzane będą przez TIM w celu świadczenia usług edukacyjnych, dydaktycznych lub psychologicznych skierowanych do Ucznia oraz komunikacji pomiędzy TIM, zatrudnionymi przez TIM specjalistami (w tym nauczycielami) oraz innymi odbiorcami danych osobowych wskazanymi w pkt 4 poniżej (w takim przypadku podstawą przetwarzania jest zgoda osoby której przetwarzanie dotyczy, wskazana w art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  3. Dane osobowe Ucznia mogą być profilowane, czyli przetwarzane w sposób zautomatyzowany celem oceny niektórych czynników osobowych ucznia, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów nauki tego Ucznia (w takim przypadku podstawą przetwarzania jest zgoda osoby której przetwarzanie dotyczy, wskazana w art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  4. Odbiorcami danych osobowych Ucznia będą specjaliści (w tym nauczyciele) zatrudnieni przez TIM, osoby upoważnione do zajmowania się sprawami administracyjnymi TIM, inni uczniowie korzystający z usług TIM w ramach tego samego kursu zajęć; odbiorcami danych osobowych będą także podmioty współpracujące z TIM, w tym podmioty zapewniające obsługę informatyczną, prawną lub księgową lub zajmujące się archiwizacją/przechowywaniem danych.
  5. Dane osobowe Ucznia będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy zawartej wskutek akceptacji przez TIM zamówienia złożonego przez Zamawiającego oraz w ciągu okresu niezbędnego do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (w takim przypadku podstawą przetwarzania jest konieczność wykonania umowy oraz prawnie uzasadniony interes TIM, wskazane odpowiednio w art. 6 ust. 1 lit. b, oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  6. Przedstawiciel ustawowy Ucznia, a także Uczeń po ukończeniu 16 lat mają prawo dostępu do treści danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia danych (tzw. prawo bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres email: edyta.plich@tim.edu.pl lub sekretariat@tim.edu.pl.
  7. Przedstawiciel ustawowy Ucznia ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  8. Podanie danych osobowych Ucznia jest dobrowolne, ale niezbędne dla celów związanych z wykonaniem umowy o świadczenie usług edukacyjnych przez TIM.

  Oświadczenia o udzielaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Ucznia

  Po zapoznaniu się z ww. informacją wyrażam zgodę na:
  • przetwarzanie przez TIM następujących danych osobowych Ucznia w celu świadczenia usług edukacyjnych (zgodnie z pkt 2 powyżej): imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, adres email, wiek, poziom edukacji szkolnej;
  • na profilowanie przez TIM następujących danych Ucznia w celu oceny jego niektórych czynników osobowych (zgodnie z pkt 3 powyżej): imię i nazwisko, wiek, poziom edukacji, wyniki w nauce, predyspozycje naukowe, cechy wskazujące na potrzebę diagnozy edukacyjnej, psychologicznej lub pedagogicznej.

  Powyższe zgody są wyrażane przez Zamawiającego bądź Ucznia, który ukończył 16 lat poprzez akceptację niniejszego dokumentu podczas składania zamówienia na stronie www.tim.edu.pl. Zgody mogą być także wyrażone w innej formie.

   Informacja RODO dla ucznia

   Informacja RODO dla rodzica