Wybór szkoły: rekrutacja 2021/2022 – punktacja i strategia

utworzone przez mar 8, 2021Doradztwo edukacyjne, Wybór szkoły

Rekrutacja do liceum 2021/22

Punktacja i strategia

Punktacja

Opracowaliśmy dla Państwa informacje dotyczące rekrutacji ósmoklasistów do liceów w roku szkolnym 2021/2022. Podajemy zarówno zasady punktacji, jak i nasze wnioski na temat przygotowania strategii rekrutacyjnej.

Podczas rekrutacji można uzyska max 200 pkt.:

a – Za wyniki egzaminu ósmoklasisty można otrzymać max 100 pkt.:

język polski  (100% x 0,35 = 35 pkt max)

matematyka (100% x 0,35 = 35 pkt max)

język obcy (100% x 0,3 = 30 pkt max)

b –  Za oceny na świadectwie i szczególne osiągnięcia można otrzymać max 100 pkt. w tym:

 – punkty za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych przedmiotów na świadectwie

celujący  – 18 pkt

bardzo dobry – 17 pkt

dobry – 14 pkt

dostateczny – 8 pkt

dopuszczający – 2 pkt

– 7 pkt za świadectwo z wyróżnieniem

– max 18 pkt w konkursach kuratoryjnych (co najmniej na szczeblu wojewódzkim), konkursach wiedzy, osiągnięcia artystyczne i sportowych

– max 3 punkty za wolontariat

Egzamin ósmoklasisty 2022

Terminy:

Język polski – 24 maja 2022 o. godz. 9:00.

Matematyka – 25 maja 2021 o. godz. 9:00.

Język nowożytny –  26 maja o godz. 9:00.

Ogłoszenie wyników 1 lipca 2021

Zasady

Język polski

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej, w tym skróconą listę lektur obowiązkowych.
 • Czas trwania: 120 min.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać 45 pkt max(5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym:
  część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość i rozumienie utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 25 pkt (ok. 20 zadań opartych na dwóch tekstach; ok. 50 proc. zadań otwartych),
  część 2: wypracowanie – 20 pkt.
 • Temat wypracowaniado wyboru spośród dwóch: rozprawka albo opowiadanie.
 • W wypracowaniu uczeń może odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowejspełniającej warunki tematu.

Matematyka

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. bez zadań dotyczących dowodów geometrycznych, ograniczone wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii).
 • Czas trwania: 100 min.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 25 punktów(5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 15 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.
 • Liczba zadań otwartych: 4 (w latach 2019–2020: 6).

Język obcy nowożytny

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
 • Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2.
 • Czas trwania: 90 min.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 punktów(5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 34 pkt – zadania zamknięte, 21 pkt – zadania otwarte.
 • Mniejsza liczba zadańotwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność reagowania i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.

Strategia

Zalecamy jak najwcześniejsze sprawdzenie oferty szkół ponadpodstawowych i podjęcie decyzji o wyborze profilu klasy, do której będzie zdawało Państwa dziecko. Proponujemy, aby uczniowie w trakcie całego roku priorytetowo traktowali dwa wybrane przedmioty, gdyż oceny z nich będą częścią punktacji rekrutacyjnej. Powtórzmy: oprócz punktów z egzaminów ósmoklasisty na całość punktacji zasadniczy wpływ mają oceny na świadectwie z języka polskiego, matematyki i właśnie tych dwóch przedmiotów.

Jeśli staranie o biało-czerwonego przekracza możliwości ucznia, sugerujemy skupienie się na uzyskaniu najwyższych możliwych ocen ze strategicznych przedmiotów. Świadectwo z wyróżnieniem to 7 dodatkowych punktów, a różnica między oceną bardzo dobrą (17 pkt) a dostateczną (8 pkt) z wybranego przedmiotu wynosi aż 9 pkt.

Warto poznać zasady uzyskania dodatkowych 3 punktów za wolontariat, każda szkoła ma swój szczegółowy regulamin.

Dopilnujcie Państwo, aby poinformować szkołę o osiągnięciach w konkursach, czy zawodach pozaszkolnych, gdyż informacja o nim musi zostać wpisana na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. O wpisaniu osiągnięć na świadectwo decyduje dyrektor szkoły podstawowej.

Warto wiedzieć, że przy rekrutacji do niektórych klas szkół średnich prowadzone są dodatkowe sprawdziany klasyfikujące.

 • do oddziałów dwujęzycznych i IB – egzamin kompetencji językowych,
 • do klas 0 w pięcioletnich liceach egzamin predyspozycji językowych,
 • do klas sportowych – egzamin sprawności,
 • do klas artystycznych – egzamin tzw. uzdolnień kierunkowych.

Pokazują one, czy kandydat ma predyspozycje do specyficznego sposobu uczenia się i rozwijania zainteresowań.

 Do szkół społecznych i prywatnych rekrutacja odbywa się znacznie wcześniej niż do państwowych, z reguły w marcu i kwietniu. Szkoły te przeprowadzają autorskie egzaminy – najczęściej z polskiego, matematyki i angielskiego – oraz rozmowę z kandydatem.

I

Jak wybrać liceum

Strategia w 3 prostych krokach

Wybór szkoły

Wybierając szkołę warto wziąć pod uwagę przede wszystkim zainteresowania ucznia związane z profilem klas oraz języki obce. Nie bez znaczenia jest poziom szkoły, atmosfera i życie społeczne. Dla wielu istotna jest również lokalizacja.

Punktem orientacyjnym jest ranking gdzie znajdziemy progi punktowe do liceów i techników z poprzednich lat. Warto pamiętać, że o tym ile punktów trzeba mieć, by dostać się do wybranej klasy w upatrzonej szkole, dowiemy się dopiero po ogłoszeniu wyników. Dlatego ranking należy traktować orientacyjnie.

Podczas układania kolejności szkół na liście swoich preferowanych klas i szkół sprawdza się zasada: szkoła marzeń, szkoła środka i szkoła ostatniej szansy. To pozwoli z sukcesem przejść przez proces rekrutacyjny.