fbpx

Tomasz Mrozek

Nauczyciel geografii

Wykształcenie: tytuł magistra uzyskany na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwer-sytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalizacja: geografia (kartografia), ab-solwent studiów podyplomowych z przedsiębiorczości w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie pod auspicjami PAN.

Doświadczenie zawodowe: nauczyciel dyplomowany i wychowawca z wieloletnim doświadczeniem, od 2003 roku uczy w warszawskich gimnazjach i liceach, od lat autor Mazowieckiego Konkursu Kuratoryjnego, współautor i współorganizator wojewódz-kiego konkursu wiedzy o starożytnym Rzymie ROMA AETERNA – CAPUT MUN-DI, autor projektu „Geografia w obiektywie – na podstawie obrazów lotniczych i sateli-tarnych”, autor pomocy naukowych wydawanych we współpracy z PWN oraz Wy-dawnictwem Operon.
Lubi pracować metodami audiowizualnymi. Łączy teorię z praktyką w terenie. Uważa, że w nauczaniu istotna jest osobowość nauczyciela i jego kontakt z uczniami, bo „za nieciekawym człowiekiem nikt nie podąża”.

O sobie: Prywatnie kolekcjoner minerałów, pasjonat dobrego wina, literatury fantasy i gier planszowych.