Czym różni się test predyspozycji językowych od sprawdzianu kompetencji językowych?

utworzone przez wrz 1, 2023Doradztwo edukacyjne, Kursy, Wybór szkoły

Test predyspozycji językowych jest to egzamin zdolności językowych, zdają go uczniowie VI klasy (którzy chcą chodzić do dwujęzycznej VII klasy SP) oraz uczniowie VIII klasy (zdający do tzw. klasy 0 w liceum pięcioletnim).

Sprawdzian kompetencji językowych do klas dwujęzycznych w liceum jest egzaminem z języka obcego. Zdają go uczniowie VIII klasy, ubiegający się o przyjęcie do liceów czteroletnich, w których prowadzone jest nauczanie dwujęzyczne lub z oddziałami dwujęzycznymi.

Test predyspozycji językowych

W szkołach podstawowych dwujęzyczność prowadzona jest w VII i VIII klasie. Polega ona na wprowadzeniu rozszerzonego programu języka obcego oraz wykładaniu co najmniej dwóch wybranych przedmiotów w języku polskim i obcym. Takim dwujęzycznym nauczaniem objęte są: biologia, chemia, fizyka, część geografii, część historii lub matematyka.

By dostać się do klasy dwujęzycznej w klasie VII uczeń VI klasy powinien zdać test predyspozycji językowych, przeprowadzany w wybranych szkołach na terenie całej Polski zwykle na początku czerwca.

Harmonogramy egzaminu predyspozycji językowych dla kl. VI znajduje się na stronie Biura Edukacji w Warszawie.

Do podobnego testu w pierwszej połowie czerwca – ale na wyższym poziomie – muszą przystąpić uczniowie klas VIII, pragnący rozpocząć naukę w tzw. klasie 0 w liceach ogólnokształcących. W takiej klasie „od zera” opanowują oni wybrany język – francuski, hiszpański lub niemiecki – do poziomu A2/B1. Oprócz gramatyki czy słownictwa poznają bogactwo kultury danego kraju. W następnym roku podejmują naukę w klasie dwujęzycznej, w np. której biologia, chemia, fizyka, historia czy matematyka nauczane są częściowo w obcym języku.

Aby zdać test predyspozycji językowych w VIII klasie (podobnie jak wcześniej w VI) nie trzeba znać konkretnego języka, ale wykazać się umiejętnościami lingwistycznymi dotyczącymi pisowni, składni czy słowotwórstwa. Egzaminujący chcą wiedzieć, czy kandydat rozpoznaje w tekstach napisanych w mniej znanych językach obcych czy też języku fikcyjnym pewne prawidłowości i potrafi zastosować w podanych do rozwiązania zadaniach. Test organizowany jest w czerwcu w wybranych liceach na terenie całej Polski.

Harmonogram egzaminu predyspozycji językowych dla klasy VIII  znajduje się na stronie Biura Edukacji w Warszawie – Harmonogram rekrutacji na stronie Biura Edukacji m.st. Warszawa).

Zakres merytoryczny testu predyspozycji językowych dla kl. VI i VIII klasy:

Warto podkreślić, że nie jest to test sprawdzający poziom znajomości języka obcego, w którym będzie prowadzona dwujęzyczność.

Test bada w jakim stopniu uczeń wykazuje się wyczuciem stylistycznym i umiejętnością stosowania poprawnych struktur gramatycznych. Sprawdza zasób słownictwa i umiejętność samodzielnie odkrywania reguły rządzące językiem obcym, w tym:

  • pamięć słuchową,
  • rozumienie tekstu oraz relacji składniowych i wyrazowych (ćwiczenia na uzupełnianie luk, kolejność zdań “rozsypanego” tekstu, uzupełnianie informacji),
  • rozumowanie logiczne i selekcję informacji,
  • rozumowanie przez analogię, ćwiczenia w językach fikcyjnych,
  • dedukcję językową (luki w podanych definicjach, dopasowywanie opisów do podanych haseł, ćwiczenia w językach fikcyjnych oraz naturalnych).

Test składa się z kilkunastu zadań, na rozwiązanie których uczniowie mają 90 minut. Na początku zwykle pojawiają się zadania ze słuchu. Po wysłuchaniu tekstu – w języku polskim – trzeba ułożyć zdania w odpowiedniej kolejności, uzupełnić luki w tekście lub zdecydować, czy podane zdanie jest prawdziwe czy fałszywe. Na teście często rozdawany jest też na kilka minut tekst w języku obcym, który sprawdza pamięć wzrokową. Pojawiają się również zadania z języka fikcyjnego. Polegają one na rozpoznaniu i zastosowaniu reguł gramatycznych w zdaniach napisanych w sztucznym języku lub rozszyfrowaniu kodu liczbowego czy obrazkowego. Piszący test muszą zwykle dopasować opisy w różnych językach obcych do ich polskich lub obcojęzycznych określeń lub przyporządkować polskie zdaniom obcojęzycznym odpowiednikom. Popularnym poleceniem jest ułożenie instrukcji obsługi w odpowiedniej kolejności, uzupełnienie luk w tekstach podanymi powyżej słowami lub poprawne użycie podanych spójników. Języki obce, które często pojawiają się na egzaminie to łacina, portugalski, włoski, czeskim, słowackim, chorwacki, węgierskim, szwedzki, duński czy esperanto.

 

Sprawdzian kompetencji językowych

Sprawdzian kompetencji językowych do klas dwujęzycznych w liceum jest egzaminem z języka obcego. Zdają go uczniowie VIII klasy, ubiegający się o przyjęcie do liceów czteroletnich, w których prowadzone jest nauczanie dwujęzyczne lub z oddziałami dwujęzycznymi.

Kandydaci muszą napisać sprawdzian z wybranego języka obcego nauczanego w szkole podstawowej. Ma on na celu sprawdzenie wiedzy z zakresu wybranego języka. Obejmuje zarówno rozumienie treści -leksyki i czytania ze zrozumieniem – jak i używanie konstrukcji gramatycznych. Z egzaminu zwalniają określone certyfikaty językowe.

Dwujęzyczność w liceach prowadzona jest w języku angielskim, niemieckim, francuskim i hiszpańskim. Klasa dwujęzyczna ma zwiększoną ilość godzin języka obcego i  – co najmniej dwa przedmioty  – prowadzone są w języku obcym będącym drugim językiem nauczania. Zajęcia te prowadzone są metodą CLIL (Content Language Integrated Learning) co oznacza zintegrowane kształcenie językowo – przedmiotowe.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji oraz informacje o zakresie wiedzy, czy przykładowe testy znaleźć można na stronach szkół z nauczaniem dwujęzycznym lub z oddziałami dwujęzycznymi.

Podsumowując sprawdzian kompetencji językowych jest egzaminem z języka (odpowiednio angielskiego, niemieckiego, francuskiego czy hiszpańskiego).

Zakres materiału z angielskiego – najczęściej wybieranego przez kandydatów do klasy pierwszej – opracowany został w oparciu o wymagania egzaminacyjne do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym (poziom B1+Europejskiego Schemat Opisu Kształcenia Językowego). W praktyce poziom ten zbliża się bardziej do poziomu B2.Egzamin ten zwykle odbywa się pod koniec maja.

Harmonogram sprawdzianu kompetencji językowych dla klasy VIII znajduje się na stronie Biura Edukacji w Warszawie – Harmonogram rekrutacji na stronie Biura Edukacji m.st. Warszawa).

Od 10 lat TIM oferujemy kursy przygotowujące do testu predyspozycji językowych i sprawdzianu kompetencji językowych.

Zobacz kursy w TIM: